Hopp til hovedinnhold

Vilkår og betingelser


Innledning

Dette kj√łpet er regulert av de nedenst√•ende standard salgsbetingelser for forbrukerkj√łp av varer over Internett. Forbrukerkj√łp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkj√łpsloven, markedsf√łringsloven, angrerettloven og ehandelsloven, og disse lovene gir forbrukeren ufravikelige rettigheter. Lovene er tilgjengelig p√•¬†www.lovdata.no.¬†Vilk√•rene i denne avtalen skal ikke forst√•s som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen.

Salgsbetingelsene er utarbeidet og anbefalt av Forbrukertilsynet. For en bedre forståelse av disse salgsbetingelsene, se Forbrukertilsynets veileder her.

1. Avtalen

Avtalen best√•r av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsl√łsningen og eventuelt s√¶rskilt avtalte vilk√•r. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, g√•r det som s√¶rskilt er avtalt mellom partene foran, s√• fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kj√łp av varer mellom n√¶ringsdrivende og forbrukere.

2. Partene

Selger er Franzefoss Pukk AS, Olav Ingstadsvei 5, 1309 Rud, pukk@franzefoss.no, telefon 96940909, Organisasjonsnummer 982153018, og betegnes i det f√łlgende som FPU.

Kj√łper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det f√łlgende som kj√łper/kj√łperen.

3. Pris

Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kj√łper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som selger f√łr kj√łpet ikke har informert om, skal kj√łper ikke b√¶re.

4. Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter n√•r kj√łperen har sendt sin bestilling til selgeren.

Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra FPU i bestillingsl√łsningen i nettbutikken eller i kj√łperens bestilling, og den annen part inns√• eller burde ha innsett at det forel√• en slik feil.

5. Betalingen

Varen betales med Vipps ved bestilling.

6. Levering

Levering skjer normalt innen 1-3 virkedager fra bestillinger er mottatt, om ikke annet er særskilt avtalt mellom partene.

Levering er skjedd n√•r kj√łperen, eller hans representant, har overtatt varen.

7. Angrerett

Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kj√łperen angre kj√łpet av varen i henhold til angrerettloven.

Kj√łperen m√• gi FPU melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner √• l√łpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender p√• en l√łrdag, helligdag eller h√łytidsdag forlenges fristen til n√¶rmeste virkedag.

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt f√łr utl√łpet av fristen. Kj√łper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen b√łr derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).

Angrefristen begynner √• l√łpe:

  • Ved kj√łp av enkeltst√•ende varer vil angrefristen l√łpe fra dagen etter varen(e) er mottatt.
  • Best√•r kj√łpet av flere leveranser, vil angrefristen l√łpe fra dagen etter siste leveranse er mottatt.

Angrefristen utvides til 12 m√•neder etter utl√łpet av den opprinnelige fristen dersom FPU ikke f√łr avtaleinng√•elsen opplyser om at det foreligger angrerett og standardisert angreskjema. Tilsvarende gjelder ved manglende opplysning om vilk√•r, tidsfrister og fremgangsm√•te for √• benytte angreretten. S√łrger FPU for √• gi opplysningene i l√łpet av disse 12 m√•nedene, utl√łper angrefristen likevel 14 dager etter den dagen kj√łperen mottok opplysningene.

Ved bruk av angreretten m√• varen leveres tilbake til FPU uten un√łdig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kj√łper dekker de direkte kostnadene ved √• returnere varen.

FPU er forpliktet til √• tilbakebetale kj√łpesummen til kj√łperen uten un√łdig opphold, og senest 14 dager fra FPU fikk melding om kj√łperens beslutning om √• benytte angreretten. FPU har rett til √• holde tilbake betalingen til varene er mottatt, eller til kj√łper har lagt frem dokumentasjon for at varene er sendt tilbake.

8. Forsinkelse og manglende levering - kj√łpernes rettigheter og frist for √• melde krav

Dersom FPU ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kj√łperen eller forhold p√• kj√łperens side, kan kj√łperen i henhold til reglene i forbrukerkj√łpslovens kapittel 5 etter omstendighetene¬†kreve¬†oppfyllelse eller¬†heve¬†avtalen.

Krav om misligholdsbef√łyelser skal rettes skriftlig til FPU.

Oppfyllelse

Kj√łper kan fastholde kj√łpet og kreve oppfyllelse fra selger. Kj√łper kan imidlertid ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som FPU ikke kan overvinne, eller dersom oppfyllelse vil medf√łre en s√• stor ulempe eller kostnad for FPU at det st√•r i vesentlig misforhold til kj√łperens interesse i at FPU oppfyller. Skulle vanskene falle bort innen rimelig tid, kan kj√łper likevel kreve oppfyllelse.

Kj√łperen taper sin rett til √• kreve oppfyllelse om han eller hun venter urimelig lenge med √• fremme kravet.

Dersom FPU ikke leverer varen p√• leveringstidspunktet, skal kj√łperen oppfordre FPU til √• levere innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse. Dersom FPU ikke leverer varen innen tilleggsfristen, kan kj√łperen heve kj√łpet.

Heving


Leveres varen etter tilleggsfristen kj√łperen har satt, eller etter leveringstidspunktet som var avgj√łrende for inng√•elsen av avtalen, m√• krav om heving gj√łres gjeldende innen rimelig tid etter at kj√łperen fikk vite om leveringen.

9. Mangel ved varen - kj√łperens rettigheter og reklamasjonsfrist

Reklamasjoner skal rettes skriftlig til FPU.

Reklamasjoner p√• grunnlag av kvalitetsfeil i leveranser hvor FPU ikke kan klandres grunnet manglende grunnlag og eller tredjeparts involvering vil bli avvist.Mangler ved varen gir kj√łper rett til omlevering eller supplerende levering. FPUs ansvar er maksimalt begrenset til verdien av den misligholdte delen av leveransen.

Kj√łper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir supplert eller omlevert. Dette inneb√¶rer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom varens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom s√¶rlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kj√łperen.

Kj√łper kan ikke fremsette andre krav mot FPU som f√łlge av mangler. FPU b√¶rer intet ansvar for indirekte tap eller konsekvensskader som m√•tte oppst√• for kj√łper eller andre.Reklamasjoner skal fremsettes s√• snart som mulig og senest 14 dager fra varen er mottatt. Reklamasjoner som ikke er mottatt innen denne fristen anses for sent fremsatt og vil bli avvist.

10. Personopplysninger

FPU er behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger. Med mindre kj√łperen samtykker til noe annet, kan FPU, i tr√•d med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er n√łdvendig for at FPU skal kunne gjennomf√łre forpliktelsene etter avtalen. Kj√łperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er n√łdvendig for at FPU skal f√• gjennomf√łrt avtalen med kj√łperen, eller i lovbestemte tilfelle.

11. Konfliktl√łsning

Klager rettes til FPU innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal fors√łke √• l√łse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kj√łperen ta kontakt med Forbrukertilsynet for mekling. Forbrukertilsynet er tilgjengelig p√• telefon 23400600¬†eller¬†www.forbrukertilsynet.no.

Europa-Kommisjonens klageportal kan ogs√• brukes hvis du √łnsker √• inngi en klage. Det er s√¶rlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her:¬†http://ec.europa.eu/odr.