Hopp til hovedinnhold

Vilkår og betingelser


Med mindre annet er avtalt gjelder disse betingelsene alle tilbud og avtaler om salg, fra Franzefoss Pukk AS (heretter kalt FP) for sand, grus, knuste og sprengte steinmaterialer, gjenbruks-produkter og tjenester.

1. Avtaleinngåelse

Dersom ikke annet er avtalt, gjelder tilbudet i 30 dager fra dets datering og for leveranser som tas ut i l√łpet av 9 m√•neder.

Kj√łper anses for √• ha akseptert disse betingelsene samt tilbudets og /eller ordrebekreftelsens vilk√•r og betingelser s√• snart de er mottatt av kj√łper.

2. Pris- og betalingsbetingelser

Priser er eksklusiv merverdiavgift. Priser gjelder ikke transport eller arbeid såfremt dette ikke er inntatt i tilbudet og/eller i ordrebekreftelsen.

Dersom pris ikke er avtalt på forhånd, reguleres den av FP sin til enhver tid gjeldende prisliste.

Kj√łpesummen betales kontant ved leveringen s√•fremt ikke kreditt er avtalt. FP kan kreve at kj√łpesummen betales f√łr lossing. Ved¬†kredittsalg forfaller kj√łpesummen til betaling 15 dager etter fakturadato. FP kan dog kreve kontant betaling dersom FP finner at kj√łpers¬†betalingsevne er vesentlig forringet etter avtalens inng√•else. Ved forsinket betaling skal kj√łper betale forsinkelsesrente iht. ‚ÄĚLov om renter ved¬†forsinket betaling‚ÄĚ.

3. Levering, henting og forsinkelse

Ved avtale om levering av mengder over 3.000 tonn, eller produkter av spesiell kvalitet (produkter som ikke er angitt i ordinær prisliste), forutsettes at FP har mottatt orienterende leveringsplan.

Levering anses skjedd og risikoen g√•tt over p√• kj√łper n√•r materialene er lastet p√• kj√łpers transportmiddel, eller, dersom FP st√•r ansvarlig¬†for transporten, n√•r materialene er losset p√• mottaksplass.

N√•r transport formidles av FP, er kj√łper ansvarlig for at transport kan foreg√• uhindret og forsvarlig fra offentlig vei til lossestedet. Dersom¬†transport√łr ikke √łnsker √• man√łvrere p√• steder hvor denne mener det kan v√¶re risikabelt, og kj√łper allikevel ber om √• f√• lasset losset etter¬†egen anvisning, b√¶rer kj√łper all risiko forbundet med dette.

Ved avbestilling eller endring etter p√•begynt utkj√łring, skal kj√łper erstatte FPs p√•l√łpte kostnader ved utkj√łring, lasting, lossing, osv.

Utkj√łring skal avtales i god tid (vanligvis dagen i forveien).

Klokkeslettleveranser kan ha et avvik på +/- 3 timer.

Forsinkelse foreligger dersom levering skjer senere enn avtalt leverings Hvis forsinkelsen skyldes forhold utenfor FP sin kontroll, kan tidspunktet for levering forskyves s√• lenge hindringen foreligger. Forhold utenfor FP sin kontroll er bl. a. arbeidskonflikter, trafikkhindring, svikt i drivstoff- eller materialtilf√łrsel, str√łmstans, uforutsett svikt i utstyr og maskineri samt alle forhold som anses som force majeure etter norsk rett. Ved vesentlig forsinkelse innenfor FP sin kontroll, har kj√łper rett til √• kreve erstatning for sitt direkte og p√•regnelige tap som f√łlger av forsinkelsen. Han m√• i s√• fall omg√•ende underrette FP om sitt krav, og uten ugrunnet opphold dokumentere tapet. FP sitt erstatningsansvar er maksimalt begrenset til verdien av den misligholdte del av leveransen. Dette punktet gir en utt√łmmende regulering av kj√łpers krav mot leverand√łren som f√łlge av forsinkelse.

4. Mangler

Materialet skal leveres med den kvalitet som er spesifisert i avtalen. Dersom ikke annet er avtalt, skal materialets korngradering tilfredsstille¬†de krav som angitt kvalitetsbetegnelse p√• f√łlgeseddel definerer. Definisjonene fremg√•r av tabell for standardsorteringer i europastandarden¬†NS-EN 13242 ‚ÄĚTilslag for mekanisk stabiliserte og hydraulisk stabiliserte materialer til bruk i bygg- og anleggsarbeid og veibygging‚ÄĚ, for de¬†produkter som omfattes av denne standard.

Opplysninger for √łvrig som FP gir i tekniske publikasjoner, brosjyrer, reklame, hjemmesider o. l. er utelukkende av veiledende karakter.

Ved mottagelsen av materialet skal kj√łper unders√łke om materialet er i samsvar med avtalen og gi kvittering etter anmodning. Kj√łper skal,¬†ved kvitteringen p√• f√łlgeseddel, bekrefte at han har mottatt den mengde og kvalitet som fremg√•r av f√łlgeseddelen i den grad dette kan¬†bed√łmmes ved besiktigelse samt at det er levert p√• rett sted. Eventuelle mangler ved leveransen som kj√łper vil p√•berope seg og¬†som oppdages ved leveringen m√• straks p√•f√łres f√łlgeseddelen.

Eventuelle mangler som kj√łper senere vil p√•berope seg og som ikke kunne oppdages ved levering, m√• dokumenteres og reklameres¬†til FP uten ugrunnet opphold, og senest innen 8 dager etter at kj√łper eller noen som p√• kj√łpers vegne eller p√• oppdrag fra kj√łper, oppdaget¬†eller burde ha oppdaget mangelen. Alle reklamasjoner skal skje skriftlig, og ved reklamasjon p√• materiale skal representativ¬†pr√łve vedlegges.

Ved mangel kan FP foreta omlevering eller supplerende levering. FP kan ogs√• velge √• gi prisavslag dersom mangelen har mindre betydning¬†for den bruk kj√łper skal gj√łre av materialet eller dersom FP sine kostnader eller ulemper ved retting eller supplerende levering ikke st√•r i¬†rimelig forhold til det kj√łper oppn√•r. FP sitt ansvar er maksimalt begrenset til verdien av den misligholdte del av leveransen.

Kj√łper kan ikke fremsette andre krav mot FP som f√łlge av mangler. FP b√¶rer intet ansvar for indirekte tap eller¬†konsekvensskader som m√•tte oppst√• for kj√łper eller andre, heller ikke for s√• vidt gjelder produktansvar.

Krav i tilknytning til eventuelle mangler gir ikke kj√łper rett til √• holde tilbake betalingen.

Ved feil p√• faktura skal kj√łper kontakte FP straks den er oppdaget og senest i god tid f√łr forfall. Uomtvistet bel√łp skal betales ved forfall.

5. Avbestilling og heving

Ved eventuell avbestilling av avtalen fra kj√łpers side skal kj√łper dekke FP sitt fulle tap, herunder tapt fortjeneste.

FP skal etter skriftlig varsel ha rett til √• heve avtalen ved vesentlig mislighold hos kj√łper.

Ved heving skal FP ha rett til √• kreve erstatning for forsinkelse som f√łlge av forhold som kj√łper er ansvarlig for. I tillegg kan FP kreve erstatning for feil eller andre brudd p√• avtalen.

6. Etikk og antikorrupsjon

FP har nulltoleranse overfor bestikkelser og korrupsjon. Mottaker erklærer og garanterer at han i forbindelse med denne avtalen vil overholde alle gjeldende lover, regler og forskrifter omkring bestikkelser, korrupsjon og hvitvasking.

7. Tvister

Enhver tvist mellom partene skal s√łkes l√łst ved forhandlinger. Hvis dette ikke f√łrer frem skal tvisten avgj√łres ved ordin√¶r rettergang etter norsk rett.¬†Partene vedtar Asker og B√¶rum tingsrett som verneting for alle s√łksm√•l som m√•tte springe ut av avtalen.